બુધવાર, 29 મે, 2013

માર્ચ ૨૦૧૩ માં લેવાયેલ ધોરણ - 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ તા. 3/06/2013 ના રોજ બોર્ડની વેબસાઈટ  www.gseb.org ,  www.gipl.net , www.indiaresults.com અનેwww.gshstf.blogspot.com

પર  જોવા મળશે.