રાજ્ય મહામંડળના હોદેદારો






૨૦૧૧-૧૩ના હોદ્દેદારો
પ્રમુખશ્રી:  શ્રી પંકજભાઈ કે. પટેલ  
ઘર: ૨૦, સુર્યરત્ન બંગલોઝ, સરસ્વતી સ્કૂલ પાછળ
સાયન્સ સીટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ-૬૧
શાળા : એમ.બી.પટેલ જ્ઞાનજ્યોત ઉ.મા.શાળા.
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૬૧
મોબાઈલ: ૯૪૨૬૦૧૫૦૯૧, ૯૭૨૭૦૭૩૫૬૯
મહામંત્રીશ્રી : શ્રી વિનોદભાઈ જે. પટેલ
ઘર : બી/૨૬, હરીઓમનગર, કેડીલા બ્રીજ પાસે,   ઘોડાસર, અમદાવાદ-૫૦ 
શાળા: શ્રી શારદા વિદ્યામંદિર, કલાપીનગર, અમદાવાદ
ફોન:૨૨૮૩૨૮૨૮, મોબાઈલ: ૯૪૨૬૧૮૬૬૯૨
 ઉપપ્રમુખ
શ્રી પ્રકાશચંદ્ર સી. પટેલ
મો : ૯૮૨૪૧૪૩૯૪૬
શ્રી કમલેશભાઈ કે. પટેલ
મો : ૯૪૨૬૩૬૩૩૯૦
શ્રી જયંતિલાલ એમ. ગડારા
મો : ૯૪૨૮૨૩૨૬૭૨
શ્રી વિજયકુમાર પી. પટેલ
મો: ૯૮૨૪૯૬૬૭૫૪
સંગઠનમંત્રી
શ્રી કેશુભાઈ વી. રાવલ
મોબાઈલ : ૯૪૨૬૦૮૫૭૯૧
શ્રી મફતભાઈ એમ. દેસાઈ
મોબાઈલ : ૯૯૭૯૯૭૧૮૦૯
શ્રી અશોકભાઈ પી. મહેતા
મોબાઈલ : ૯૪૨૮૮૫૯૩૬૩
શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જી. પરમાર
મોબાઈલ : ૯૮૭૯૯૨૫૩૬૮
સહમંત્રી
જશજીતસિંહ એચ.પરમાર
મો : ૯૮૨૪૩૦૧૭૭૧
રામસંઘભાઈ એલ. ચૌધરી
મો : ૯૪૨૭૦૦૩૧૯૯
નરેન્દ્રસિંહ આર. ઠાકોર
મો : ૭૬૦૦૦૧૫૮૨૫


ખજાનચી : શ્રી સંદીપકુમાર એલ. પટેલ                             અન્વેષક : શ્રી રામસીંગભાઇ પી. જાદવ
મોબાઈલ : ૯૪૨૮૫૭૨૧૯૦                                                   મોબાઈલ : ૯૪૨૭૨૪૪૩૩૫